Cofinanciering inloopactiviteiten


Voorwaarden voor verstrekking cofinanciering inloopactiviteiten De Buitengaander: 
 
* De voorgenomen activiteit draagt in de directe of indirecte zin aantoonbaar bij aan de belangen van De Buitengaander. De activiteit dient voor de Buitengaander van toegevoegde waarde te zijn.   De toegevoegde waarde van de voorgenomen activiteit voor De Buitengaander, dient schriftelijk gemotiveerd door de aanvrager, in de aanvraag aangegeven te zijn.  De voorgenomen activiteit vindt plaats in De Buitengaander  De voorgenomen activiteit heeft een vernieuwend karakter.  De aanvraag tot cofinanciering voor een activiteit kan ingediend worden door stichtingen, verenigingen, organisaties en particulieren..  De cofinanciering van een inloopactiviteit is in principe beperkt tot een maximum van € 1.000,00 
 
Procedurele voorwaarden: 
 
* Aanvragen tot cofinanciering van een activiteit dienen tenminste twee volle kalendermaanden voor aanvang van de activiteit schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur van De Buitengaander via een mail aan: stichtingdebuitengaander@chello.nl  De aanvrager wordt uiterlijk 1 maand na de aanvraag schriftelijk geïnformeerd over het wel of niet toekennen van de aanvraag. Dit gebeurt op basis van de beoordeling van het bestuur van De Buitengaander. Op het besluit van het bestuur van De Buitengaander is geen verhaal en/of beroep mogelijk. 
 
* Een cofinanciering formule die naadloos van toepassing is op alle mogelijke projecten bestaat niet. Het bestuur van De Buitengaander neemt zich voor om in redelijkheid naar specifieke cofinanciering oplossingen te zoeken voor specifieke project situaties. 
Aldus vastgesteld door het bestuur van De Buitengaander in oktober 2018.